Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2018

3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viamorsik morsik
2595 8302 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viamorsik morsik

January 07 2018

7200 1ac6
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra

January 02 2018

Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra

September 14 2017

2884 ea49 500
Reposted fromaskman askman viaclerii clerii
0102 7eba 500
Reposted frompheebs pheebs viaclerii clerii
Reposted fromjasminum jasminum viaczarnemajtki czarnemajtki
Reposted frombluuu bluuu viaclerii clerii
5436 32a9
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaclerii clerii
0822 8832 500
Reposted frombluelagoon bluelagoon viaclerii clerii

August 27 2017

0072 1131 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viascorpix scorpix

August 18 2017

2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viascorpix scorpix
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viascorpix scorpix

August 04 2017

Reposted fromtfu tfu viaigul igul
1980 23fc
Reposted fromfitvet fitvet viaigul igul
0807 02dd
Reposted fromscorpix scorpix viasatyra satyra

July 20 2017

Sercem myślę. Nie głową. 
Uczuciami się kieruję. 
Instynktem. Nie rozumem.

Tags: J. Borszewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl