Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

May 20 2017

4963 9366 500
Reposted fromlonesome lonesome viagdziejestola gdziejestola
3874 1736
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viaclerii clerii
7417 c143 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
7407 0018 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
Reposted frombluuu bluuu viaclerii clerii
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viabazinga22 bazinga22

May 04 2017

4076 f487 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaigul igul
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaigul igul
0032 d399
Reposted fromretro-girl retro-girl viaigul igul
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna

April 08 2017

Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King

March 27 2017

6434 e100
Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie,
Ode mnie widać niebo przekrzywione.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
2089 9518
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaigul igul
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa

March 24 2017

6707 96fc 500
Reposted fromspidermom spidermom viajasmyn jasmyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl