Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

Kallay
6434 e100
Kallay
Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie,
Ode mnie widać niebo przekrzywione.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Kallay
2089 9518
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaigul igul
Kallay
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa

March 24 2017

6707 96fc 500
Reposted fromspidermom spidermom viajasmyn jasmyn

March 23 2017

2634 5c1c
Reposted fromfakinszit fakinszit viagrosz grosz
Kallay
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viagrosz grosz
5746 eb55 500
Reposted fromerial erial viagrosz grosz
Kallay
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viagrosz grosz
Kallay
0784 ddee
Kallay
4039 65f0 500
Reposted fromslodziak slodziak viaLazhward Lazhward
Kallay
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
Kallay
9285 633b
Reposted fromkatalama katalama viagdziejestola gdziejestola
Kallay
5793 32f6
Reposted fromdecepcion decepcion viagdziejestola gdziejestola
Kallay
Kallay
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viagdziejestola gdziejestola
Kallay
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
Kallay
3464 2db1
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viascorpix scorpix
9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl